عروسمون ک میشه خواهر شوهرم با داداشم اختلاف
پیدا کردن میخوان جدا بشن من چیکار کنم ک تاثیری روی
زندگیه من نزاره آیا تاثیر میزاره رو زندگیم؟خب بالاخره شوهرم
داداشش میشه نمیدونم چیکار کنم من عقد هستم خیلی میترسم
بابت این موضوع