با خانواده مشکل دارم مخصوصا مامانم.با هر کی دوست میشم گند میزنه به دوستیام.زنگ میزنه به ماماناشون باهاشون دعوا میکنه.وقتیم میبینه تنهام و افسرده شدم منو میبره پیش روانشناس.هر جا میرم با من میاد.چند بارم یواشکی وقتی با دوستام بیرون بودم اومده و با دوستام حرف زده.الان نمیدونم چیکار کنم واقعا.