سلام با پسری هست آشنا شدم حدود یک هفته که بهم میگه که من زنشم و اون شوهرمه و دوست نداره پیشش خجالت بکشم چند بارم بهم گفته که میخواد ارضام کنه و ازم خواش میکنه که با فرستادن عکس ارضاش کنم . مت باید چه رفتاری باهاش داشته باشم؟