سلام مدتی با فردی آشنا شدم داریم دوران آشنایی و شناخت و میگزرونیم ایشون به من گفتن عکس بدون آرایشت و برام بفرست من هشتاد و پنج درصد مطئنم میخوام مطمئن تر شم برا ازدواج در صورتی که من غلیظ هم آرایش نمیکنم به نظر شما حرف ایشون بد نبوده؟؟