سلام . در دوره نامزدی رابطه داشتم و دخول صورت گرفته در حد ۱۰ ثانیه ولی منی خارج نشده آیا امکان حاملگی وجود دارد؟