چند وقت پیش من و شوهرم دعوا کردیم .روز بعد من خیلی عصبانی بودم میخواستم برم ازش شکایت کنم همون موقع مادرم اومد خونم وقتی دید من می‌خوام شکایت کنم و صورتمم کبود بود(به خاطر فشار دست شوهرم که جلوی دهنمو گرفته بود داد نزنم) خیلی عصبانی شد وقتی شوهرم اومد خونه بهش حرف زد و چند تا فحش بهش داد
الان باهم دیگه صحبت نمیکنن .شوهرمو نمیاد خونه مادرم
نمیدونم چیکار کنم که اوضاع درست شده
قبلاً باهم خیلی خوب بودن