سلام من ۴ ساله ازدواج کردم با همسرم ۱۳ سال تفاوت سنی داریم
جدیدا هرچی اتفاقی ک میوفته به من حرف های زشت میزنه
مثلا نکبت ،نفرت ،کثافت… ما یه دختر یک ساله داریم بعضی موقع ها ک خسته میشم میشینم همش حرف بد میزنه ک پاشو برو دنبال بچه حرفای زشت میزنه
کار دیکه ای ک میکنه اینه که جدیدا هر بحثی ک بینمون میشه بهم توهین میکنه میگ توچی بودی ک گیر من افتادی خاک تو سرت کنن و خاک تو سر مامانت کنن و خیلی به خانوادم فحش میده من چیکا کنم
چن بارم تو گوشیش فیلم های بد دیدم داره بهش گفتم همش رو زد زیرش و بعدش دعوا راه انداخت و گفت نکنه تو دوس پسر داری این حرفا
انگار من تو این خونه وجود ندارم همش سرش تو گوشیه میترسم بهش چیزی بگم زود دعوا راه میندازه
دیگ نمدونم چیکار کنم اعتماد به نفسم از بین رفته همش دخترای جورواجور تو گوشیش نگاه میکنه من هیچ ارزشی ندارم
دیشب هم ک باهاش حرف میزدم این جور چیزا نگاه نکن میگف تو دنبال بهانه ای منو نمیخای برو به مامانت بگو بعدم فحش و من سکوت کردم