ممنون از پیشنهادتون. اما یک ساله که جلسات زوج درمانی رو میریم ولی در نهایت به اندازه انرژی که گذاشتم رضایتی از نتیجه ندارم. فکر میکردم بعد از یه مدت زمان مشخص میشینیم و رضایتمونو ارزیابی میکنیم یا با هم میمونیم یا نه
ولی بعد از بکسال بازم باید ادامه داد! این دیگه خارج از توان منه
به نظرتون افسرده شدم؟ برم دنبال درمان خودم؟