35 ساله ، مجرد و کارمند… چند وقت پیش پیش دچار سنگ کلیه شدم و بعد از دو هفته تحمل درد بسیار برطرف شد. از آن به بعد دچار استرس و دلشوره بی دلیل شدم. آن را تحمل می کردم تا اینکه رفته رفته کمتر شد. به همین صورت تحمل کنم یا روشی دیگه رو میتونید بهم پیشنهاد کنید ؟