سلام میخواستم از شما در ارتباط بااختلافات دوران نامزدی راهنمایی بگیرم