با سلام دختری شانزده ساله هستم.چند وقت پیش در خانه یکی از دوستام به عنوان شوخی و تا حدودی زور به من تعرز جنسی شد ولی از طرف دوستان خودم بودم و پسر نبودن و دختر بودن و مسائله همجنس بازی رخ داد من به زور تن به این کار دادم و گریه کردم ولی روز بعد از اتفاق یه حسی در درونم که مثل خوره به جونم افتاده و علاقه به همجنس خودم پیدا کردم و نمیدونم چیکار کنم و دوباره دوست دارم همچین رابطه ایی. راه دوباره تکرار کنم به میل خودم لطفن کمکم کنید دارم دیونه میشم!