سلام حدود دو ماهی میشه ازدواج کردم و به این نتیجه رسیدم هیچ کششی به نامزدم ندارم و دوسش ندارم و دارم کم کم ازش بدم میاد نمیدونم چیکار کنم میترسم این موضوع رو با خانوادم بیان کنم