سلام من مدتها فک میکردم که چون خودم نمیخوام و دلم میخوا به همسر ایندم وفادار باشم دوست دختر ندارم تا اینکه تو جمع همسالانم بهم گفتن نه بی عرضه تی منم امتحان کردم و تلگرامی به دختری که نمیدونم کیه پیشنهاد دادم اونم چند بار و رد داد حالا احساس میکنم که واقعا بی عرضم حالا من چیکار کنم چطور از همسر این م توقع وفاداری داشنه باشم در صورتی که خودم از سر ناتوانی با کسی در رابطه نبودم
و از طرفی من که نمیتونم با کسی دوست شم پش چطور با شخص مناسب ازدواج کنم