دوست پسرم تهدید می کند:

انسان در زندگی شخصی و اجتماعی خود از طرف اشخاصی با جوامع متفاوت امکان دارد تهدید شود.

هر شخصی نسبت به اینگونه تهدید ها واکنش های به خصوصی را از خود آشکار می‌کند.

دوست پسرم تهدید می کند

برخورد مناسب با تهدید دوست پسر

این گونه واکنش ها ارتباط تنگاتنگی با نوع طرز فکر.

توان و مهارت ها و همینطور شخصیت بستگی دارد.

اگر فرد انسان با تجربه و بدون نقصی باشد .

هرچند که چنین افرادی بسیار اندک می‌باشد .

واکنش‌های پایدار تر و سازنده تری خواهند داشت .

و کمتر بر اساس احساسات خود تصمیم می گیرند.

تهدید احتیاج به واکنش های فوری دارد.

روش رهایی از تهدید

و اگر شخصی بخواهد از اینگونه تهدیدها رها شود.

باید دارای سرعت عمل و همین‌طور واکنش های سریع باشد.

به دلیل اینکه هر چند وقت در تهدید ملاک نمی باشد .

اما همین ابهام هنگامی باعث می‌شود که مسئله دشوارتر شود.

و انسان فرصت های خود را برای انجام دادن واکنش از دست دهد.

فردی که از طرف شخصی مورد تهدید قرار می گیرد.

این فرصت را دارا می باشد که در وقتی  هرچند محدود برای خود چاره جویی کند.

اما تهدید  و همینطور ابهام در اجرا کردن آن امکان دارد .

کوتاه ترین وقت ممکن برای انجام دادن واکنش را از آدم بگیرد.

دوست پسرم تهدید می کند1

روانشناسی برخورد با تهدید دوست پسر

انسان هایی که با شخصیت و سالم می باشد  .

توانایی این را دارند که به سرعت و به طور صحیح از خود واکنش نشان دهند .

و از آثار و اتفاق‌های صدمه بار تهدید در امان بمانند .

اما اطرافیان از چنین مهارت های روحی و همینطور روانی برخوردار نمی باشند.

به طور مثال فردی که جهان را به عنوان یک ملک مطلق خداوند می داند.

و این عقیده را دارد که چیزی بدون اجازه و اراده خدا تحقق پیدا نمی کند .

و یا هنگامی که  خداوند مایل نباشد مرگ کسی را نمی خواهند.

وصدمه های مرگبار را از او دور می کند .

چنین فردی با اینگونه طرز فکر در مقابل تهدید واکنش‌هایی از خود نشان می دهد.

که با افرادی که دارای چنین طرز فکری نمی‌باشند متفاوت می باشند.

 

سایر مقالات :

تهدید از جانب دوست پسر

 

تهدید و رابطه اجباری