سلام
من چند وقت پیش با پسری توی تلگرام اشنا شدم و بعد از یک دو ماخ بیرون رفتیم سینما و بعدش بهم گیر داد که بیا خونه ما هر وقتم که میگفتم نمیام چند رپزی قه. میکرد و ولی باز خودش میامد یه چند ماه اینجوری شد که گفت بریم دوباره بیرون ک منم قبول کردم ولی گفت قبلش بربم خونه که وسایلو جمع کنیم وقتی رفتم خونش کاری نداشت باهام فقط در حد بوسه و اینا بعد دوباره رفتیم گردش و همینجور ادامه داشت دوستیمون که باز هم حالا میگه بیا خونمون به نظرتون قصدش ازدواج هست؟ یا خیر ؟ و اینکه برم خونش ؟ و این رفتار طبیعیه ؟