من خیلی وقته دلم میخواد اولین سکسمو تجریه کنم
ولی همیشه ترسیدم که بعدش اگر خواستم ازدواج کنم
به مشکل بر بخورم
ولی حس میکنم چون سکس نکردم تا به حال
و دلمم شدید این چیز رو میخواد حس میکنم نیاز جنسیم
داره سرکوب میشه و به خاموشی میرسه
راه درمانش سکسه یا اینکه همینجوری سرکوبش کنم؟!