مردی هستم 29 ساله متوجه شدم همسرم اواخر گوشیش را از من پنهان میکنه
بعد از مدتی همسرم انگشتری طلا آورد وقتی ازش پرسیدم کی خریده متوجه شدم کسی که باهاش رابطه داره اونو براش خریده همسرم مدعیه از اون باج گرفته وهیچ وقت اونو خونه راه نداده خلاصه زود از کاراش پشیمون شد واعتراف کرده مدتیه با با باجناقم رابطه تلفی داشته و باصداهای ضبط شده از با جناقم باج گیری کرده
من هنوز هیچ تصمیمی نگرفتم من همسرم را ازش گذشتم چون مطمئنمم کاری نکرده ولی هنوز نمیدونم با باجناقم چکاری باید بکنم؟