سلام، من و دختر عمم يه مدت خيلي صميمي شديم و تقريبا دوست پسر و دختر بوديم و اوايل همو ميبوسيديمو دست هاي همو ميگرفتيمو نوازش ميكرديم همو بعد از يه مدت رابطه ي جنسي داشتيم و بعد از اون خورديم به كرونا و ديگه همو نديديمو خبري از هم نداشتيم
و من واقعا دوستش دارشتمو دارم ولي اون احساس ميكنم مثل قبل نيست و نميدونم هنوز دوستم داره و ناز ميكنه يا نه

وضيعتمون:
همسنيم
سينگليم هر دو
از طريق تكست با هم در ارتباطيم (به درخواست خودش)
همو حضوري هم ميبينيم

واقعا گيجم من