خانومم تو رابطه جنسی سیر نمیشه بیشتر میخاد
خانومم میگه ک آلت من  کوچیک هست و بزرگتر وکلفتر دوستداره وزمان بیشتر.
ما هرروز رابطه داریم و حدود یک ساعتو نیم طول میکشه همراه عشقبازی
من حتی ب خانومم گفتم ی روز درمیان رابطه داشته باشيم  میگه ن بیشتر