من با دخترهای زیادی دوست بودم و سکس کردم،این باعث نمیشه در آینده تو ارتباط با خانمم مشکل ایجاد بشه و خیانت کنم؟البته خیانت تو ذاتم نیست