سلام
همسر دوستم به من پیام داده میخان طلاق بگیرن وای میگه با دوستم (شوهرش) حرف نزنیم
من نمیدونم چطوری بحث رو با دوستم باز کنم که خودش حرف بزنه که احترامش هم حفظ بشه بتونم مجبورش کنم بره با خانمش مشاوره
خانمش هم میگه پاپیش نمیزاره