مادرشوهرم داره برا زندگی میرن یه شهر دیگه خیلی اصرار
و تاکید داره که حتما و باید پسرمم باید بیاد تا چندماه دیگه اونجا
زندگی کنه من واقعا دوست ندارم برم اون شهر زندگی کنم
و اینکه شوهرمم یکم به حرف مادرشون هس چجوری همسرمو
راضی کنم که نریم اونجا برا زندگی