زمانی که خواهرم عقد بود جلو نامزدش همینطوری برخورد کرد که الآن که شوهرش شده خودشرو بالاتر میبینه واز پدرم بی احترامی به همسرو یاد گرفته به پدرم میگم وقتی شما به خانوادتون ارزش قائل نیستید فردا عروس و دامادهاتون هم اهمیت نمیدن میگه شما غلط کردین اون معتقده که زن ها ارزشی ندارن اما این موضوع فقط به زن و دخترانش ختم میشود نه زن های دیگر