سلام،پسری دارم ده ساله دارای اختلال عدم توجه و تکانشگری،درحال مصرف قرص ریتالین ولی متاسفانه بسیار عصبی و زورگو است و اخیرا نیز حرفها و القاب بسیار زشتی به کار میبرد و اشیا را به طرف من پرت میکند باید هرچی گفت چه با زور چه با دعوا گوش کنم وگرنه باب میلش نباشد داد میزند فریاد میکشد،خود را بله اینطرف و آنطرف میکوبد،گاهی به صورت خود میزند،فحش میدهد،صندلی و چهارپایه پرت میکند انقدر ادامه میدهد تا من عصبانی شوم گاهی بعد ازاینکه دعوایش کردم و یا حتی کتکش زدم باز ادامه میدهذ،یک جمله را چندین و چند بار تکرار میکند،کارم شده گریه و بس،از زندگی خسته شدم نمیدونم با پسرم در حین این رفتارهایش چگونه باید برخورد کنم،لطفا کمکم کنید