من خانم ۳۲ساله هستم وازشخصیت خودم خسته شدم اصلا هیچی بلدنیستم توروابط اجتماعی توحرف زدن خیلی ناراحتم که چرااینجوریم وهرچیم میخوام بهتربشم نمیشه نمیدونم بایدچیکارکنم