چرا من دنبال آدمايي ميرم كه يه جا ميگن منو نميخوان و از اونجا به بعد برام مهمم ميشن و تمام تلاشم ميره رو اينكه خودمو بهشون ثابت كنم و خواستني بشم براشون انگار فقط عاشق اينجور آدما ميشم آدماي امن برام كسل كننده ميشن كسايي كه خيلي منو بخوان بي قيدو شرط بدون بحث و جدل بدون خواسته هاشون منم ازشون فراري ميشم