سلام
حدود 10 ساله ازدواج کردم . ولی حتی یک بار هم نتونستم به اندازه 5 6 دقیقه عقب جلو کنم و زود آبم میاد . لطفا راهنمای کنید . البته اگه بدون دارو باشه بهتر.