من سؤال بدی پرسیدم ک پاکش کردید؟
حداقل جوابشو ب ایمیلم میفرستادید
حتمن موضوع مهمی بوده ک خواستم مشاوره بگیرم، وگرنه وقتتون رو نمیگرفتم!