کتر سپاه.دکتر سپاهم منو معاف از رزم زد.هردوتاچشامو ۶/۵.حالا میخوام بدونم منو مرز میفرستن؟
یکی از دوستام رفته مرز.اونم پذیرش گرفته بود.میگف که یه عده نیرو عملیاتی شدن یه عده فرماندهی.عملیاتیا رفتن مرز.فرماندهیا هم لشکر عاشورا تبریز.منم تکمیلی ندارم.منو میفرستن مرز یا نه؟پذیرش گرفتم.
یه عده هم میگن بفرستن لب مرز نمیری میری مثلا اشپز خونه.حالا چی میشه راهنمایی کنید.بخدا از فک کردن نمیتونم بخوابم؟