من از بچگی نسبت به همه انسان ها بدبین بودم و اعتمادی بهشون نداشتم انگار همیشه ممکنه بهم ضربه بزنن و باعث افت ام بشن.
اما این قضیه باعث نشده از جامع دور بشم و مثل یک ادم عادی زندگی میکنم اما همیشه گارد میگیرم و از هر لحاظ مواظبم که از حرفا و کارام بر مقابل خودم استفاده نشه، نمیدونم این خوبه یا بد چند سال پیش وضعیتم در حدی بد بود که حتی میگفتم ذهنمم دارن میخونن و فشار بدی روم بود که الان انقدر جدی نیست