سلام من وشوهرم عاشق هم هستیم شوهرم برام هرکاری میکنه ما۱۲سال طول کشید تابهم رسیدیم ولی الان باکوچکترین گله یا مخالفت من درمورد هرچی میگه خودتوبامن تباه نکن مابه درد هم نمیخوریم طلاق بگیربرو خونه بابات حالاکه بامن شاد نیستی یاوقتی میگم برم سرکارمیگه ازمن زده شدی میخوای بری پییش بقیه بهم بگیدباید باهاش چجوری رفتارکنم زودعصبی میشه و هرچی میخوادو میگه اخرشم میگه من لیاقت تورو ندارم