سلام خوبید من با یه پسر دوست هستم چهارماهه اوایل خیلی صمیمی نبودیم ولی الان جدیدا صمیمی شدیم و اون تمام روابط قبلیش رو به من جفته و بهم میگه که دوستم داره اما ازم میخواد یه اطلاعاتی از دوست دخترای قبلیش جیر بیارم چون این دخترا میخوان ابروش ببرن و این نیاز به مدرک داره و من بهش گفتم من اینکار رو نمیکنم سه بار هم باهم رفتیم بیرون الان من ترسیدم چون گلت یه دوست دختری داشته که دختر خوبی بوده لعد ازینکه با این کات کرده دختر خرابی شده میگفت اونا پولکی بودن ولی تو اصلا اینطوری نیستی من خبلی دوستش دارم ولی چون ازین ترسبدم صبح براش پیام دادم که بای کات دیگ نمیخوام باهات بیام بیرون اما شب میرفتیم بیرون این چندشب اگ الان امشب برام پیام داد اگر چی بگم بهش