با افرادی که هیچ شناختی از ما ندارن و ما هم نمی شناسیم و یه شماره می گیرن فقط بدون اینکه از ما هیچ شناختی داشته باشن چه گونه رفتار کنیم ؟ ایا درسته هر دفعه دختر بره بشینه صحبت کنه یا خانواده دنبال تک تک این موارد رو بگیره؟