من سکس مقعدی داشتم و دچار نشت مدفوع شدم
پارتنرم برخورد خوبی داشت اما من به شدت خجالت زدم و حالم خیلی بده