من ب تازگی متوجه سیگاری بودن نامزدم شدم چیزی که من را خیلی ناراحت کرده بی صداقتی بوده چون اول آشنایی به من گفته بودن که نمیکشه و الان هم گفتن که ترک کرده… ازش زمان خواستم تا فکر کنم و بعد نتیجه را بهش بگم در مورد ادامه یا عدم ادامه رابطه… الان تصمیمم را گرفتم منتهی طی صحبت با یک روانشناس به من گفته شد که در صورتی که تصمیمم ادامه ارتباط با اون آقا بود به هیچ وجه من شروع کننده رابطه نباشم و منتظر باشم تا خود ایشون به من پیام بدن
در صورتی که ایشون هم منتظر هست تا من نتیجه را بهشون بگم
الان نمیدونم باید چکار کنم یک هفته از آخرین صحبت ما گذشته و نمیدونم اگر من بهشون پیام بدم کار درستی هست با خیر