سلام..من الان چن ساله خودارضایی میکنم شاید از پنجم ابتدایی…اون موقع نمیدونستم چیه فقط خوشم میومد اما الان ۲،۳ سالی هست ک میفهممو هردفعه عذاب وجدان میگیرم‌و توبه میکنم
کلا اعتماد ب نفسم از بین رفته
حس تنهایی شدیدی میکنم
مشاوره حضوری خجالت میکشم برم
کلا داغون شدم
همش حس میکنم‌هیچکی منو دوست نداره
هیچکس منو نمیخواد کلا حس اضافه بودن دارم
حالم از خودم بهم میخوره
با اینکه دانشجوام‌حس میکنم‌چه پسرا چه دخترا ازم‌متنفرن……‌