شغل مشاوره:مشاوره وقت فراوانی را برای گفت و گو کردن با اطرافیان.

و همینطور کمک کردن به آنها در رابطه با احساساتشان صرف می کند.

شغل مشاوره

ویژگی شغل مشاوره

 • مشاوره باید در رابطه با حوزه خود آموزش های ضروری را دیده باشد.
 • یک مشاوره باید در اطرافیان اعتماد و احساس آسودگی را به وجود آورد.

اشخاص به علت‌های متفاوتی مانند :

مشکل داشتن در این ارتباط، بهبود بخشیدن به شیوه زندگی خود به مشاوره رجوع می‌کنند.

مشاوره این نمی باشد که به نصیحت کردن اطرافیان بپردازد.شغل مشاوره

 • نقش مشاوره تشویق کردن اطرافیان برای مشاهده کردن انتخاب های موجود.
 • بدست آوردن شیوه‌های بخصوص برای به وجود آوردن تحولات مثبت می‌باشد. 

مشاوره گرفتن مشورت کردن و به دست آوردن آگاهی در رابطه با یک مسئله می باشد.

که میان رجوع کننده و شخص مشاور صورت می گیرد.

وظیفه های مشاوره

 • کمک کردن به رجوع کننده برای مشاهده کردن مسائل و پیامدهایی که به طور واضح.
 • به دلیل اینکه روانشناسان  به وسیله تئوری ها و همینطور علم آن قادر هستند.
 • مسئله ها را از زاویه های متفاوت مورد ارزیابی قرار داده است.
 • و ذهن رجوع کننده را به آن معطوف کنند.شغل مشاوره
 • حفظ کردن سند های محرمانه رجوع کننده .
 • به دلیل اینکه رجوع کننده پیام های خصوصی را برای مشاوره بازگو می کند .
 • و مشاوره باید احساس مسئولیت کند.

شغل مشاوره1

توانایی‌های مورد احتیاج مشاور

مهارت به وجود آوردن اعتماد و احساس آسودگی در رجوع کننده  است.

به خاطر کسب کردن اطلاعات مطلوب برای راهنمایی دقیق تر.شغل مشاوره

توانایی‌های ارتباط فردی مشاور مثل:

 • گوش کردن و گفت و گو کردن به صورت آرام و دارای تاثیر.
 • داشتن صبر و تحمل چون بیشتر رجوع کنندگان دارای مشکل می باشند.
 • همدلی کردن و نگرش به صورت بدون قضاوت.

مهارت کار کردن با همه اشخاص با هر پیش زمینه ای که دارا می باشند.

داشتن خود آگاهی و مهارت ارزیابی کردن ارزش ها و اندیشه های خودتان.