دانشجوی دختر20ساله ای هستم که دوست دارم یه کاری رو شروع کنم و درامدی داشته باشم. نمیتونم بیرون از خونه کار کنم و سرمایه ای ندارم