سلام
همسر من چند وقته به شدت رفتارش عوض شده البته قبلا هم گاهی اینجوری بود ولی من حرف میزدم آروم میشد و قبولم داشت
الان چند وقته همش سر ناسازگاری داره همش دعوا میکنه یه کارایی میکنه که من بدرفتاری کنم بعد بگه مقصر منم
همش دنبال رفیق بازیه از سرکار میره پیش دوستاش قلیان کشیدن و عرق خوردن تا منم چیزی میگم میگه برو خونه بابات وگرنه میکشمت
منم دوتا بچه دارم بخاطر اونا نمیتونم طلاق بگیرم هنوزم دوستش دارم بهشم میگم بریم مشاور قبول نمیکنه
نمیدونم چکار کنم بفهمه منو بچه هاش براش میمونیم نه رفیقاش که گذرا هستن