همسرم بهم بیتوجه ای میکنه. یا بیرونه سرکار شب میاد میخوابه یا وقتی هم ک توی خونست سرش تو گوشی و تلوزیون ن باهام یکلمه حرف میزنه. وقتی میگم چیزی بخر یا بسته اینترنت ندارم میگه پول ندارم در صورتی ک میدونم تو حسابش هست.تا میگم جایی بریم برام داد میزنه براش هم فرقی نمیکنه جلوی خانواده من باشه یا خودش