همسرم را دوست دارم. اما زودجوش و بددهن است و دست به زن دارد. مراسم عقد مان باب میلش نبودو هر سری کینه ی انرا دارد بابت کوچکترین حرف عصبانی و ناراحت میشود اوایل اینگونه نبود اما بعد از دعوایی که خانواده ها هم دخالت کردند عوض شد.
خوب است اما با کوچکترین حرف و انتقاد عصبانی میشود من هم گاهی وقت ها کلافه و عصبانی میشوم و خسته ازین زندگی که فقط دو هفته اولش خوب بود. خانواده ام میخواهند طلاق بگیرند اما دوستش دارم.
نمیدانم نمیتوانم کنار بیایم با این رفتارها اما دوستش دارم.
چکار کنم؟؟؟