طولانی شدن رابطه و تمایل نداشتن یکی از طرفین برای ازدواج و یا سرد شدن رابطه و تردید و دودلی در انتخاب یکی از طرفین دختر یا پسر و مشاوره های مرتبط با جلوگیری از سرد شدن رابطه و یا مشخص شدن تکلیف یک رابطه قبل ازدواج