داداش من عاشق یکی شدم ولی سنش از من خیلی کوچیکتره ولی نمیتونم فراموشش کنم من کلا خیلی خجالتی ام برا همین نتونستم به کسی بگم حتی به اونی که دوسش نمیتونم هم فراموشش کنم