من تا حدودی خجالتی هستم
فردی در خانواده من هست که آنطور که باید دوستش ندارم. رفتارهایی انجام میدهد که مرا آزرده خاطر می سازد ولی من نمی توانم به او بگویم که ناراحت شدم یا با او مبارزه کنم. نمی دانم دلیل این خجالت است یا چیز دیگر. درکل من در مورد مسائلی که مرا ناراحت می کند راحت نمی توانم با کسی صحبت کنم. لطفاً مرا راهنمایی کنید.