سلام مشکل من باهمسرم نادن عزت نفس به من هست غالبا درخصوص مشکلات مطرح شده از طرف من با مقصر کردن خودم اعتماد بنفس رو ازمن میگیره و دراخر جز تنش و کدورت چیزی نمیمونه نمیدونم باید درمقابل این رفتار چکارکنم چون باعث ازارم میشه ممنون