سلام.بیست ساله که ازدواج کردم.یه دختردوازده ساله هم دارم.طی همین مدت طولانی،دخترعمه زنم را به شدت دوست دارم.البته این خانم ،شوهرداره خودش هم یه دختر به سن و سال دخترخودم داره.روزبه روز بیشتر دوستش دارم وحتی میشه گفت جدیدا ازصبح تاشب همه ش جلو چشممه.هرازچندگاهی به عکسهایی که ازش دارم نگاه می کنم.تاحالا ابرازعلاقه نکردم وازطرف اون هم هیچ اشاره ای به من نشده.تقریبا زنم ازجلوچشمم افتاده.بایدچکاربکنم؟بدجوری گرفتارشدم.