سلام موضوعی رومطرح میکنم جوابی روازتون خواهش میکنم بفرماییدباکسی آشناودوستم هستم و دوستش دارم ولی اواظهارمیکندکه مخالف دوست داشتن است البته بخاطرتجربه هایش درگذشته ومن برخلاف شخصیتم بخاطراینکه آزمن نرنجد بقدرواندازه اپسیلون درپیشش خودم روکوچک کردم ولی اون به اشتباه افتاده وفکرمیکندکه من عشق روازتون گدایی میکنم ویه همین خاطر مثل گداهابامن رفتارمیکنددرحالی که اصلا اینطور نیست ومن میدانم که او هم دوستم داردزیرادوروزپیام ندم نگرانم میشه بنظرتون چکار کنم بهش همین روبگن که به اشتباه افتادی بازخوردش چی می‌تونه البته اینوهم بگم که کم سن و سال نیستیم باشه؟قبلاازراهنماییتون ممنون هستم