با سلام
بنده حدودا یکسال پیش با شخصی به صورت رسمی وارد رابطه محرمیت شدیم و بنده عاشق آن شخص شدم بعد از آن رابطه مان بهم خورد و کارمان نشد اما اکنون بنده با شخص دیگری نامزد کردم و هنوز به آن شخص احساس دارم و هنوز عاشق او هستم آسا میتوان به عشق سابق برگشت و یا با همین مورد که نامزد کردم بروم جلو و مشکلی پیش نمیاید؟