سلام. من پسری 25 ساله هستم و عاشق دوستم (پسر) شده ام. او هم به من احساس دارد. با آنکه به شکل علنی این را نگفتیم ولی از محتوای پیام ها و دلتنگی هایش میشود این را فهمید. مشکلی که دارم این است که نمیدانم آیا او صرفاً محبتی عادی به من دارد (مثل یک دوست به دوست) یا عشق است؟ و البته چون این امر در جامعه و خانواده ما جا نیفتاده، من مدام باید نقش بازی کنم. آیا چاره ای برای این امر هست؟