من پسری ۱۹ساله ام و نزدیک به ۴ساله عاشق دختری شدم که میدونم دوستم نداره و منم خجالت میکشم باهاش رو در رو صحبت کنم و احساسمو بهش بگم و نمیخوام ازش دل بکنم.
میخوام یه جوری خجالتو کنار بزارم اما نمیدونم چه جوری.